Klachtenregeling, geschillencommissie en tuchtrecht

Het is belangrijk dat iedereen toegang heeft tot goede zorg. De overheid heeft daarom wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt en wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Deze wet heeft als doel de kwaliteit van de zorg te verbeteren. De Wkkgz stelt cliënten en patiënten in staat om bij een conflictsituatie met de zorgverlener een onafhankelijke uitspraak af te dwingen via een geschillencommissie. Voorheen was dit alleen mogelijk door een rechtsgang naar de kantonrechter.

Als FAGT-therapeut ben ik vanuit de wet WKKGZ verplicht aangesloten bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris (Quasir) en geschilleninstantie (Zorggeschil), welke door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is erkend en goedgekeurd. De Stichting Zorggeschil richt zich op zorgverleners in de eerstelijnszorg, de verpleegzorg, de verzorgingszorg, de thuiszorg en de geestelijke gezondheidszorg.

Daarnaast ben ik ingeschreven in een tuchtrecht instantie: het TCZ/RBCZ register.

             


Soms gaat er toch wel iets mis en dan….

Als u niet tevreden bent over de dienstverlening dan hoop ik dat u dat ook aan mij wil laten weten en we het samen kunnen bespreken. Misschien was er sprake van een misverstand? Als ik weet waarover u ontevreden bent, kunnen we samen tot een oplossing komen. Vindt u het moeilijk de onvrede onder woorden te brengen? Zet het dan op papier en leg dit aan mij voor. Ik zal altijd mijn best doen me in uw situatie te verplaatsen en de klacht te begrijpen. En daar kan ik ook weer van leren.

Meldingen
Indien er een probleem is, dan kan een therapeut of de cliënt dat melden bij de onafhankelijke Wkkgz-klachtencommissie van Quasir. Een melding heeft als doel de goede orde te handhaven. De melding betreft organisatorische zaken, gedragingen van therapeuten of medewerkers van de beroepsorganisatie FAGT. Bij een melding wordt er geen antwoord of reactie terugverwacht.

Klachten
Een klacht kan worden geuit uit onvrede of als een cliënt het niet eens is met de handelwijze van een therapeut van de beroepsorganisatie FAGT. De klager kan de klacht indienen bij de onafhankelijke Wkkgz-klachtencommissie van Quasir via het invulformulier op https://quasir.nl/klachtenbehandeling/#contact of door te bellen met 085-4874012.

Een klachtenfunctionaris behandelt een klacht (van een cliënt, nabestaande of vertegenwoordiger) over een zorgverlener. Het werk van een klachtenfunctionaris is om te zoeken naar een situatie waarin de aangeklaagde en de klager samen tot overeenstemming komen. Dit doet de klachtenfunctionaris door te bemiddelen, zonder te oordelen over de inhoud van de klacht. Recht doen aan de belangen van zowel de klager als de zorginstelling is daarbij het uitgangspunt.

Mediation
Een onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir zal beide partijen benaderen met het verzoek om tot een oplossing te komen die voor beiden acceptabel is.
Doel:
a. Recht te doen aan de individuele klager.
b. Zo mogelijk het herstellen van de vertrouwensrelatie.

De procedure
a. Bij een melding: er wordt geen reactie terugverwacht.
b. Bij een klacht: na uiterlijk twee dagen ontvangt u bericht en wordt u op de hoogte gesteld van de verdere procedure.
c. Via Quasir wordt gestreefd om binnen 6 weken de klacht af te handelen. Indien er langer tijd voor nodig is, wordt er een indicatie gegeven op welke termijn u uitsluitsel kunt verwachten.
d. Klachten en wijze van afhandelen registreren wij voor een periode van 5 jaar. (?)
e. Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld.

Geschil
Als de inzet van de klachtenfunctionaris geen oplossing biedt voor de afhandeling van uw onvrede of de klacht, of de wijze waarop uw onvrede of klacht is afgehandeld is voor u onbevredigend, dan zal de klachtenfunctionaris adviseren om de klacht voor te leggen aan de geschilleninstantie Zorggeschil. Deze geschillencommissie is onafhankelijk van alle partijen en gespecialiseerd in de complementaire zorg.
Een melding van een geschil is aan te geven via https://zorggeschil.nl/melding/

Een uitspraak van de geschillencommissie over uw klacht (geschil) is bindend, zowel voor u als de therapeut. Soms kan de commissie besluiten een schadevergoeding toe te kennen. Mogelijk zijn er kosten verbonden aan het indienen van een geschil bij de geschillencommissie.